Logo

Redegjørelse om åpenhetsloven

for Glømmen Entreprenør

 1. INNLEDNING

  Denne redegjørelsen beskriver hvordan Glømmen Entreprenør AS metodisk jobber med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som Glømmen Entreprenør AS enten har forårsaket eller bidratt til og hvordan Glømmen Entreprenør AS jobber med å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense slike negative konsekvenser. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i Glømmen Entreprenør AS sine nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene vi har gjort, og hvilke tiltak som er iverksatt.

 2. GENERELL INFORMASJON OM GLØMMEN ENTREPRENØR AS

  Glømmen Entreprenør AS er en maskinentreprenør med kontor i Namsos, Norge. Vi er i dag 25 ansatte fordelt på fagarbeidere, maskinførere, sjåfører, lærlinger og administrasjon Glømmen Entreprenør AS er et datterselskap til Glømmen Eiendom AS. Glømmen Entreprenør AS er en aktør i anleggsbransjen og driver med salg av masse, transport samt graving. Vi opererer i det Namdalske markedet. Forhold som rapporteres inn til Glømmen Entreprenør AS, uavhengig av kanal, og som gir mistanke om negative konsekvenser legges inn og behandles i vårt system for kvalitetsavvik.

 3. GLØMMEN ENTREPRENØR AS FORPLIKTELSE TIL Å OPPFYLLE MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

  Glømmen Entreprenør AS er medlem av Maskinentreprenørenes Forening og gjennom det har vi en del forpliktelser og policyer/retningslinjer innenfor bærekraft som Glømmen Entreprenør AS følger:

  • Glømmen Entreprenør AS policy for HMS, arbeidsmiljø og ytre miljø
  • Ulike rutiner for å ivareta våre arbeidstakeres psykososiale, fysiske og organisatoriske arbeidsmiljø
 4. GLØMMEN ENTREPRENØR AS ARBEIDER MED MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD, KARTLAGTE RISIKOER, NEGATIVE KONSEKVENSER OG PRIORITERINGER FREMOVER

  Glømmen Entreprenør AS har rutiner i sitt SmartMef-system for å håndtere dette.

 5. KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV RISIKOER INTERNT

  1. METODE FOR INTERN KARTLEGGING OG OPPFØLGING

   For å vurdere interne risikoer i Glømmen Entreprenør AS og hos våre leverandører, bruker Glømmen Entreprenør AS SmartMef systemet og sørger for at vi er en arbeidsplass som har fokus på og oppfyller grunnleggende menneskerettigheter og at alle våre ansatte har anstendige arbeidsforhold. Vi har følger tariffavtalen mellom NAF-MEF. Med dette arbeidet som grunnlag, har Glømmen Entreprenør AS systematisk kartlagt hvilke potensielle og faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vår interne virksomhet har forårsaket eller bidratt til.

  2. BÆREKRAFT

   Glømmen Entreprenør AS benytter fl ere systemer for å samle og analysere bærekraftsdata i organisasjonen. Dataene som samles inn omfatter blant annet energibruk på kontoret, brakker, utslipp fra biler og maskiner. Informasjonen innhentes på årlig basis. Som en del av det årlige arbeidet med antikorrupsjon gjennomfører Glømmen Entreprenør AS en risikovurdering av mulighetene for korrupsjon. I 2022 vurderte vi temaene gaver, utgifter, representasjon og innsidehandel og priskartell som de største potensielle risikofaktorene.

  3. VARSLINGSKANAL

   Vi har en egen varslingskanal gjennom Smart-Mef, der både ansatte, tidligere ansatte, kunder, leverandører og andre kan varsle om kritikkverdige og om eventuelle brudd på forpliktelser til å overholde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  4. INTERNT ARBEID RETTET MOT LIKESTILLING, MANGFOLD, DISKRIMINERING, ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD ETC.

   Vår strategi tydeliggjør vårt standpunkt og anbefalinger i dette arbeidet. Vårt interne verktøy for lønnsjusteringer støtter ledere i å sikre at justeringene er etterprøvbare, rettferdige og sikrer at vi gir lik lønn for arbeid av lik verdi. Naturligvis vil det være noe ulikhet knyttet til utdanning, erfaring og ansvar, men alle forskjeller som ikke kan forklares, blir på årlig basis gjennomgått og justert.

   Glømmen Entreprenør AS har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing. De ansatte oppfordres til å si ifra om de selv opplever eller er vitne til slik behandling, enten ved å kontakte nærmeste leder, verneombud, daglig leder, HR eller melde ifra anonymt gjennom vår varslingskanal som nevnt under pkt. 5.3

  5. GLØMMEN ENTREPRENØR AS ARBEID MED BÆREKRAFT

   Glømmen Entreprenør AS er Sertifisert ihht. NS-EN ISO 14001 og jobber med å redusere sitt eget klimaavtrykk, både innad i virksomheten og hos leverandører og partnere. Glømmen Entreprenør AS registrerer løpende utslipp som følger av egen virksomhet og rapporterer årlig på dette. Videre jobbes det aktivt med å identifisere og implementere tiltak som reduserer klimagassutslipp.

 6. KARTLEGGING AV RISIKOER HOS LEVERANDØRER OG PARTNERE

  Glømmen Entreprenør AS kartlegger risikoer hos sine leverandører ved å bruke systemene som ligger i Smart-Mef. Ytterligere undersøkelser. Endelig gjennomføres også ytterligere undersøkelser av leverandører og partnere. Dette inkluderer blant annet å undersøke om den enkelte leverandøren eller partneren kan knyttes til negativ omtale i media eller blant andre samarbeidspartnere vedrørende de aktuelle risikoene som kartlegges under åpenhetsloven. Med grunnlag i prosessene nevnt ovenfor, har vi kartlagt potensielle risikoer hos leverandører og partnere.

 7. KARTLAGTE RISIKOER OG NEGATIVE KONSEKVENSER

  Basert på arten av Glømmen Entreprenør AS virksomhet som arbeider som maskinentreprenør, vurderer vi risikoen for menneskerettighetsbrudd i vår verdikjede å være relativt lav, og Glømmen Entreprenør AS har ikke identifisert noen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår kartleggingsprosess nevnt ovenfor.

  Glømmen Entreprenør AS verken produserer eller selger produkter eller tjenester i markeder som er underlagt overvåking, blokkering, innholdsfiltrering eller sensurering fra myndighetene. Vi må likevel sørge for at vi iverksetter tilstrekkelige tiltak for å forebygge og redusere enhver risiko gjennom hele vår verdikjede på grunn av alvorlighetsgraden av risikoene forbundet med slike brudd.