Logo

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter Åpenhetsloven

for Glømmen Entreprenør AS

 1. INNLEDNING


  Denne redegjørelsen (ref. Åpenhetsloven) beskriver hvordan Glømmen Entreprenør AS metodisk jobber med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt og eksternt (hos leverandører). Og hvordan bedriften jobber med å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense slike negative konsekvenser.
 2. GENERELL INFORMASJON


  Glømmen Entreprenør AS er en maskinentreprenør som ble etablert i sin nåværende form i 1989, men røttene strekker seg tilbake til 1960. Våre kontorlokaler befinner seg på Akslastien 1 i Namsos og bedriftens geografiske arbeidsområde er fortrinnsvis i Namdalen. Bedriften er et datterselskap til Glømmen Eiendom AS og er organisert gjennom Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Arbeidsoppgavene er i all hovedsak grunnarbeid på større og mindre prosjekt innenfor privat og offentlig sektor. Bedriften produserer også tilslag i totalt 6 grustak og stenbrudd. Vi teller pr. dags dato 23 ansatte fordelt på administrasjon, tømmerhåndtering, rør, lærling, gravemaskin-, hjullaster-, og lastebilsjåfører.
 3. KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV LEVERANDØRER


  For å følge opp våre leverandører utføres det en kontinuerlig prosess som er forankret i vårer rutiner. Dette innebærer en årlig kartlegging, risikovurdering og jevnlig oppfølging med spørreundersøkelser som er utarbeidet i samarbeid med MEF.

  Det er per dags dato ikke identifisert noen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår kartleggingsprosess. Vi vurderer risikoen for menneskerettighetsbrudd i vår verdikjede til å være svært lav. Vi må likevel sørge for at vi iverksetter tilstrekkelige tiltak for å forebygge og redusere enhver risiko gjennom hele vår verdikjede på grunn av alvorlighetsgraden av risikoene forbundet med slike brudd.

  Forhold som rapporteres inn til Glømmen Entreprenør AS, uavhengig av kanal, og som gir mistanke om negative konsekvenser legges inn og behandles i vårt system for kvalitetsavvik.

 4. INTERNT ARBEID

  Vårt interne verktøy for lønnsjusteringer støtter ledere i å sikre at justeringene er etterprøvbare, rettferdige og sikrer at vi gir lik lønn for arbeid av lik verdi. Naturligvis vil det være noe ulikhet knyttet til utdanning, erfaring og ansvar, men alle forskjeller som ikke kan forklares, blir på årlig basis gjennomgått og justert. Våre ansatte har tariffavtale gjennom NAF-MEF.

  Glømmen Entreprenør AS har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing. De ansatte skal si ifra om de selv opplever eller er vitne til slik behandling, enten ved å kontakte nærmeste leder, verneombud, daglig leder, eller melde ifra anonymt gjennom vår varslingskanal i SmartMef. I varslingskanalen kan også tidligere ansatte, kunder, leverandører og andre varsle om kritikkverdige forhold.

  Vi har revidert våre rutiner og retningslinjer som følge av Åpenhetsloven.

 5. BÆREKRAFT


  For å være en bærekraftig bedrift må vi ha fokus på de tre søylene økonomi, sosiale forhold og miljø. Vi innhenter månedlig en rekke data for å kunne drive en ansvarlig bærekraftig bedrift. Tallene som hentes ut er fra blant annet energiforbruk, drivstofforbruk, avfall og økonomi. Ut ifra disse trendene utarbeides det mål slik at vi jobber i en kontinuerlig forbedring.

  Som et medlem av MEF har vi en del forpliktelser og retningslinjer innenfor bærekraft som vi følger. Dette innebærer policy for HMS, arbeidsmiljø og ytre miljø. Vi har også ulike rutiner for å ivareta våre arbeidstakeres psykososiale, fysiske og organisatoriske arbeidsmiljø.

  I 2017 ble Glømmen Entreprenør AS sertifisert for miljø gjennom ISO 14001. Vi ønsker å redusere våre egne klimaavtrykk og jobber med små og store prosjekt for å få dette til.

  Vi har per nå ikke en årlig bærekraftsrapport.

  Som følge av det årlige arbeidet med antikorrupsjon ble det i 2022 diskutert temaene gaver, utgifter, representasjon, innsidehandel og priskartell som de største potensielle risikofaktorene.

 6. Glømmen Entreprenør AS
  Akslastien 1, Spillum
  14. mai 2024